banner
  Home     About CEL    Sitemap     E-mail    Events   New-on-website   Resources     Links

Click here for
CEL's New Website
greenchristian.org.uk

This is CEL's old archive website:
1998-2012.Use it for archive

1. Useful resource & archive material:above & in left margin
2. Old News on CEL's Index page - April 2012 back to 1998
3. Old New pages on website -July 2012 back to Aug 1998
CEL home > Reports (News, archive, links) >Last updated: March 2012
Press Releases
News + Archives
New on website
CEL Campaigns:
  LOAF
  ecocell
  Rainforest
CEL Supported Campaigns:

 

24 Jan 2015 - Ecocell day workshop on Energy and Housing
A Green Christian Way of Life CEL-Weekend Retreat May 29-31 Ringsfield, Beccles
Events of other organisations

 

Become a member:
Donate

 

Prayer Guide
Email Prayer Network
Local CEL groups
18-30s
Blogs of CEL et al

 

LOAF
Hymns
Creationtide - harvest festivals
Leaflets, courses, reports, briefing papers, plays

 

Issues
Transition Towns

 

Weblinks - links

 

 

CRISTNOGAETH AC ECOLEG

Mi fyddai'n hawdd i ni gael ein llorio gan faint y problemau byd eang rydym yn clywed amdanynt o ddydd i ddydd - tymheredd y byd yn codi, dinistr y fforestydd glaw, llygriad y môr, sychder a newyn, dilead rhywogaethau a’r cynhyrchu dibendraw ar arfau rhyfel. Yn aml maent yn ymddangos mor bell oddi wrthym fel bod gweithredu unigol yn ymddangos yn ofer. Ond peidiwn â digalonni- mae mwy a mwy o bobl yn cydnabod fod modd i bob un ohonom helpu'r sefyllfa trwy newid y pethau rydym yn eu defnyddio, ailfeddwl y modd rydym yn ymdrin â phobl eraill ac anifeiliaid, a dewis ffyrdd mwy cynhyrchiol o dreulio'n hamser. Mae'n bosib cyfeirio'n hymdrechion i newid y byd o'n hamgylch.

Sefydlwyd CEL ym 1981 gan Gristnogion oedd yn credu mai ein dyletswydd ni yw taclo'r problemau hyn a sefyll yn gadarn dros ein daliadau.


AMCANION A GWEITHGAREDDAU

 1. Lledaenu dealltwriaeth ecolegol ymysg Cristnogion ac Eglwysi.
 2. Lledaenu dealltwriaeth Gristnogol o'r Mudiad Gwyrdd.

Daw ein cefnogwyr o amrywiol draddodiadau Cristnogol - Anglican, Uniongred, Yr Eglwys Babyddol yn ogystal a'r Eglwysi Rhyddion yn cynnwys y Crynwyr a grwpiau tai.

Ceisiwn ysgogi diddordeb, trafodaeth ac ymwybyddiaeth newydd, a gweithredu ymarferol trwy gyfrwng cylchgrawn, cynhadleddau, a chyhoeddiadau achlysurol. Byddwn yn mynd o amgylch i gynnal sgyrsiau mewn eglwysi; gyda myfyrwyr a chymdeithasau eraill ac mae gennym rwydwaith o gelloedd lleol. Yn genedlaethol, rydym wedi:-

 1. Darparu gwybodaeth i aelodau Synod Cyffredinol Eglwys Loegr (ar gyfer y dadleuon pwysig ar yr amgylchedd ac ynni niwclear).

  Cynrychiolaeth ar Rwydwaith Cyd Eglwysig ar Faterion yr Amgylchedd.

  Darparu deunydd ar gyfer gwasanaethau crefyddol, a phosteri ar gyfer eglwysi yn ystod Cynhadledd Y Ddaear yn Rio.

 2. Darparu pecyn ar gyfer yr ymgyrch i wneud yr eglwysi yn ymwybodol o faterion gwyrdd.

Mae CEL yn gweithio gyda llawer o gyrff Cristnogol a chymdeithasau amgylcheddol, heb fod yn aelodau ffurfiol o unrhyw un


AMCANU AT EGLWYS WERDD

Fe all Christian Ecology Link eich helpu i gael cyfarpar rydych ei angen. Fe allwn hefyd eich cysylltu ag aelodau eraill yn eich ardal a'ch bro. Mae mwy a mwy o eglwysi a grwpiau'n cysylltu â CEL yn gyson. Mae'r pecyn, Steps Towards Sustainability, yn cynnwys gwybodaeth a deunydd fyddai yn rhoi atebion i gwestiynau fyddai aelodau o'ch Eglwys yn awyddus i gael atebion. Cylchgrawn ddwywaith y flwyddyn ydi Green Christian a hefyd mae pamffledi achlysurol yn ymddangos.


DIFATERWCH NEU WEIThrEDU?

Bydd newidiadau yn digwydd pan fo pobl yn dechrau gweithredu. Dyma rai awgrymiadau -
 1. Ymuno â CEL; cyfrannu i’r cylchgrawn; annog pobl eraill i’w ddarllen ac i ymuno â ni.

 2. Cysylltu ag eraill yn eich bro i drefnu (gyda’n help ni), cyfarfod cyhoeddus, neu arddangosfa ar ecoleg yn dangos y dimensiwn Cristnogol.

 3. Uno efo neu sefydlu cell o CEL yn lleol er mwyn edrych ar ffyrdd i droi egwyddorion yn weithgaredd.

 4. Edrych am ffyrdd i newid eich ffordd o fyw.

RHAI FFEITHIAU

 1. Mae un rhan o dair o dir âr y byd dan fygythiad diraddiad y pridd. Mae hyn yn arwain i ddiffaethwch sydd yn bygwth 620 miliwn o bobl heddiw.

 2. Ar y raddfa ymelwa presennol bydd fforestydd trofanol y glaw wedi diflannu ymhen 50 mlynedd gan golli rhywogaethau gwerthfawr am byth.

 3. Er gwaethaf cyfoeth byd eang. amcangyfrifir fod 500 miliwn o bobl yn dioddef o ddiffyg maeth, 800 miliwn yn anghenus a 1200 miliwn yn dlawd iawn. Byddai'n bosib arbed dioddefaint fel hyn petai hyd yn oed cyfran fach o wariant milwrol yn cael ei wario ar gyfarpar dwr glân, iechyd, cyfarpar amaethyddol, ac addysg.

 4. Mae poblogaeth y byd yn tyfu'n gynt nag erioed:- a bydd yn fwy na 10,000 miliwn erbyn 2050. Y ffordd orau i sefydlogi'r boblogaeth yw difodi tlodi a gwella gwasanaeth cynllunio teulu gwirfoddol.

CHRISTIAN ECOLOGY LINK:

I ymuno â CEL anfonwch y rhan hon o'r daflen i Christian Ecology Link, 10, Beech Hall Road, London, E4 9NX, UK.
PRIF LYTHRENNAU, OS GWELWCH YN DDA
EICH ENW
..................................................................................
CYFEIRIAD
..................................................................................
..................................................................................
..................................................................................
CÔD POST .................... FFÔN ...................................
EBOST .......................................................................
 Hoffwn ymaelodi â CEL. Cost blynyddol £18 (llawn) £10 (di-waith) £25 ar y cyd (2 o bobl o dan yr un cyfeiriad)
 Rwyf yn anfon rhodd ychwanegol i helpu' r achos £...........
Cyfanswm amgaedig £............

Os gwelwch yn dda a wnewch chi wneud y sieciau a'r archebion post yn daladwy i Christian Ecology Link, 10, Beech Hall Road, London, E4 9NX, UK. (Ffôn 0845 459 8460)

Cefnogwyr:Y Gwir Barchedig James Jones, Fr Sean McDonagh, Parch Dr Ruth Page, Yr Athro Syr Ghillean Prance, Jonathon Porritt, Dr Elaine Storkey.

Rhif Cofrestredig yr Elusen 328744 Rhif Cofrestredig y Cwmni 2445198

------------------

Mae'r problemau yn enfawr ac yn aml iawn yn perthyn yn agos iawn i’w gilydd ac nid ydym yn honni gwybod yr atebion i gyd.

Dim ond Duw sy'n gweld y cyfan. Trwy ddilyn ei air Ef a cheisio ei arweiniad,gallwn gydweithio â'i bwrpas a darganfod yr adnoddnau i fedru ymateb i’r gwaith.

ACTION:

Name
Email

Privacy Policy

Sign up
for prayer guide
- a prayer for each day

Join CEL's Facebook group & page
Download CEL ecocell-1 resource

Download Storm of Hope Leaflets 2011:- Going Carbon-free with CEL &
2012:-God's green kingdom

2013: Getting the message across (A Cross)
2014: Transport

Donate - Support CEL's work
 
 

to top of page

Copyright ©  1998 - 2014 Christian Ecology Link    http://www.christian-ecology.org.uk
Home
  What's on?    Ideas    About CEL    Resources    Magazine    Links    Conservation   Prayer guide   Conference-2014
   Climate Change   ecocell   rf   Hymns   Search    Sitemap    email CEL

    Christian Ecology Link Ltd: Reg address:10, Beech Hall Road, Highams Park, London, E4 9NX, UK
    Company Reg. No. 2445198 - Reg Charity No. 328744.

tel: +44 (0)845 4598460     info@christian-ecology.org.uk
Working for a greener church with Christian Ecology Link